Często zadawane pytania (FAQ) - efaktura

Co to jest efaktura?

Jest to faktura wystawiana w formie elektronicznej (jako plik pdf), która posiada taką samą moc prawną jak faktura w formie papierowej. Faktura elektroniczna zawiera te same dane, co faktura drukowana i zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej.


Faktury wystawiane przez Raiffeisen-Leasing Polska S.A. oraz Raiffeisen-Leasing Service Sp. z o.o. są podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym gwarantującym nienaruszalność i pochodzenie pliku.
 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z pózn. zm.).

 

 


 

 

Kto może skorzystać z efaktury?

 

Z efaktury może skorzystać każdy Klient Raiffeisen-Leasing Polska S.A. oraz Raiffeisen-Leasing Service Sp. z o.o., który wyrazi zgodę na otrzymywanie efaktur, posiada dostęp do Internetu i posiada aktywny adres e-mail.

 


 

 

Co musi zrobić Klient, aby otrzymywać efakturę z Raiffeisen-Leasing Polska S.A./Raiffeisen-Leasing Service Sp. z o.o.?

 

Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej wypełniając odpowiedni formularz zgody dostępny pod adresem: http://www.rl.com.pl/efaktura/druki. Wypełniony oraz podpisany formularz powinien zostać przesłany pocztą elektroniczną (jako skan dokumentu) lub faksem do Raiffeisen-Leasing Polska S.A./Raiffeisen-Leasing Service Sp. z o.o. Numer faksu oraz adres email wskazane są w treści formularza zgody.  

Klienci Raiffeisen-Leasing Polska S.A. mają dodatkową możliwość udzielenia zgody w formie elektronicznej wypełniając formularz zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na stronie www.rl-ezgoda.pl.

 


 

 

Kiedy zacznę otrzymywać efaktury z Raiffeisen-Leasing Polska S.A./Raiffeisen-Leasing Service Sp. z o.o.?

 

Po otrzymaniu zgody i jej weryfikacji przez wystawcę faktury, usługa efaktury zostaje aktywowana. Od tego momentu faktury będą wystawiane formie elektronicznej.

 


 

 

Dlaczego faktury na sprzedaż przedmiotu leasingu lub na wydanie przedmiotu leasingu (leasing finansowy) są generowane w formie papierowej.

 

Faktury te są wymagane np. przy rejestracji pojazdów stąd forma papierowa.

 


 

 

Gdzie znajdują się efaktury?

 

Efaktury dostępne są na portalu www.rl-efaktura.pl. Dostęp do efaktury możliwy jest po uprzednim zalogowaniu do systemu. Login oraz hasło dostępu zostają dostarczone w trakcie procesu uruchamiania usługi efaktury.

 


 

 

Jaki jest termin doręczenia efaktury?

 

Za termin doręczenia efaktury uznaje się udostępnienie dokumentu na koncie Klienta w portalu www.rl-efaktura.pl.  

Równocześnie z udostępnieniem efaktury w portalu, na adres mailowy Klienta przesyłane jest potwierdzenie dostępności faktury.

 


 

 

Czy otrzymywanie efaktury jest dodatkowo płatne?

 

Usługa efaktury nie wiąże się z dodatkowymi kosztami po stronie Klienta.

 


 

 

Co jest potrzebne do korzystania z efaktury?

 

Aby korzystać z efaktury na komputerze Klienta powinny być zainstalowane oprogramowanie:

  • Przeglądarka internetowa (MS Internet Explorer 7.0 lub wyższy, Mozilla Firefox 3.0.11, Google Chrome 3.0.195),
  • Adobe Acrobat Reader 8.1 (lub wyższy) – bezpłatny program do odczytywania dokumentów w formacie PDF.

 


 

 

Czy korzystając z efaktury będzie można otrzymać duplikat faktury?

 

Otrzymywanie faktur elektronicznych wyklucza wystawianie duplikatów. Faktury w formie elektronicznej są dostępne na portalu przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez okres 6 lat, licząc od końca roku w którym dana efaktura została wystawiona.

 


 

 

Czy efaktura jest bezpieczna?

 

Każda efaktura opatrzona jest podpisem elektronicznym, a jej autentyczność można zweryfikować za pomocą aplikacji weryfikującej dostępnej na stronie http://www.itbcg.pl/e-biznes/e-dokument/weryfikacjapodpisu/.

 


 

 

Jak księgować i przechowywać efakturę?

 

Księgowanie faktury elektronicznej jest identyczne jak w przypadku dokumentu papierowego. Ma ona taką samą moc prawną jak zwykła faktura, a proces księgowania nie zmienia się.

 


 

 

Archiwum efaktury

 

Zgodnie z wymogami polskiego prawa zarówno wystawca faktur jak i ich odbiorca zobowiązani są do archiwizowania faktur elektronicznych. Faktury (wystawione lub otrzymane drogą elektroniczną) należy przechowywać w sposób umożliwiający natychmiastowy, pełny i ciągły dostęp organom skarbowym do tych faktur drogą elektroniczną, a w szczególności zapewniający możliwości udokumentowanego poboru i wykorzystania tych faktur przez te organy, w tym ich wydruku, jak również zapewnienie czytelności tych faktur.

 


 

 

Jakie są formy powiadomienia o nowej fakturze sposób otrzymywania wiadomości o dokumentach?

 

Klient sam może zdecydować (zmieniając ustawienia na portalu) czy będzie otrzymywał e-mail wraz z fakturą (plik pdf) czy email z linkiem do pobrania efaktury.