801 887 887
22 260 36 66

Ubezpieczenia indywidualne

W celu uzyskania decyzji Finansującego (F) należy złożyć w pełni wypełniony (na każdy przedmiot w oddziale) i podpisany przez Korzystającego (K) lub upoważnioną/e osobę/y wniosek (dla pojazdów - str.2, dla innych przedmiotów - str.3 załączonego dokumentu). Wniosek o wydanie zgody winien być przesłany e-mailem do F na adres propozycje.leasing@raiffeisen.pl najpóźniej na 7 dni przed wygaśnięciem terminu ważności obowiązującej polisy ubezpieczeniowej.

 nowy wniosek o UI 
Raiffeisen-Leasing Polska S.A. jest członkiem Grupy PKO Banku Polskiego

Raiffeisen-Leasing Polska S.A., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
KRS 0000032423 - Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał akcyjny 150.003.800,- PLN; NIP: 525-20-14-760; REGON: 012960825